REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA LEZHE

POSTA ELEKTRONIKEObjektiva te Drejtorise
28/04/2010 O B J E K T I V A Te Drejtorise Juridike per vitin 2012

1. Sigurimin e zbatimit te ligjshmerise ne praktiken e vendimmarrjes se Keshillit te Bashkise, aktet administrative te nxjerra nga Kryetari i Bashkise dhe ne te gjithe veprimtarine administrative te bashkise, dhenjen e ndihmes juridike te gjitha drejtorive dhe sektoreve qe jane ne juridiksionin e bashkise Lezhe.
2. Trajtimin dhe zgjidhjen brenda kuadrit te kompetencave, kerkesat dhe ankesat e qytetareve qe i drejtohen per zgjidhje Drejtorise Juridike. Kur per zgjidhjen e kerkesave nevojiten te dhena nga zyrat e tjera te Bashkise do realizohet bashkepunimi ne trajtimin e problemit.
3. Organizimin e menaxhimin e punes per realizimin e prokurimeve publike ne bashkepunim me strukturat perkatese te Bashkise.
4. Perfaqeson institucionin apo strukturat e Bashkise ne proceset gjyqesorete te gjitha niveleve, ku ato jane apo behen pale, me autorizim te Kryetarit te Bashkise apo te Keshillit Bashkiak.
5. Relaton pranė Kryetarit tė Bashkise nė ēdo kohė mbi ecurinė e punes se drejtorise problemet e ndryshme, menyren e zgjidhjes se tyre, si dhe proēedurave tė prokurimit dhe problemet e hasura gjatė zbatimit tė tyre.

Plan Mesimor per shkollen e Mesme

Plan Mjedisor per shkollen 9-vjecare