REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA LEZHE

POSTA ELEKTRONIKEHOME » Qyteti : Inagurimi I “Sistemit te mbledhjes se diferencuar te mbetjeve” dhe I “Qendres per Ndarjen e Mbeturi