REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA LEZHE

POSTA ELEKTRONIKEHOME » Qyteti : Prishja e ndertimeve pa leje L.Beselidhja_korrik 2008